ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР
про надання стоматологічних послуг (публічна оферта)

Україна, м. Львів
Товариство з обмеженою відповідальністю «КЛІНІКА СОЛОНЬКО СОВ’ЯК» (ідентифікаційний код
30478089), юридична особа, що створена та діє згідно законодавства України, в особі директора Солонька Мирослава
Юрійовича, який діє на підставі Статуту Товариства, надалі у тексті – «Виконавець», з однієї сторони, та
Фізична особа/ представник фізичної особи, надалі у тексті «Пацієнт», з другої сторони, надалі разом
«Сторони», а якщо вживається у однині «Сторона», уклали цей Договір про таке:


1. ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Даний Договір є публічним договором відповідно до ст. ст. 633, 634, 641 Цивільного кодексу України, а також цей Договір може бути договором, що укладений на користь третьої особи в розумінні ст. 636 Цивільного кодексу України.


1.1. Пацієнт – фізична особа, яка звернулась до Виконавця з метою отримання медичних та/або стоматологічних послуг за цим Договором. Цей Договір може бути укладений в інтересах неповнолітньої чи недієздатної особи за зверненням її законного представника. У разі, якщо безпосереднім отримувачем стоматологічних та/або медичних послуг за цим Договором є неповнолітня або недієздатна особа, права та обов’язки, що передбачені цим Договором для Пацієнта, набуває його законний представник.
1.2. Публічна оферта – пропозиція Виконавця укласти даний Договір на визначених Виконавцем умовах, яка адресована необмеженому колу осіб.
1.3. Послуги – стоматологічні та/ або медичні послуги, в тому числі, але не виключно, послуги діагностичного обстеження, терапевтичної стоматології, пародонтології, хірургічної стоматології, імплантації та кісткової пластики, дитячої стоматології, ендодонтичної, реставраційної, ортопедичної та ортодонтичної стоматології тощо, що надаються Виконавцем відповідно до умов цього Договору.
1.4. Акцепт – повне та беззастережне прийняття Пацієнтом умов цього Договору, що здійснюється шляхом вчинення Пацієнтом дій, визначених Договором. Цей Договір вважається укладеним між Виконавцем та Пацієнтом без його подальшого підписання з моменту першого звернення Пацієнта до Виконавця для отримання Послуг чи вчинення Пацієнтом інших дій, що свідчать про прийняття умов цього Договору в тому числі, але не виключно, підписання Анкет, Плану лікування, надання інформованої добровільної згоди на проведення діагностики, лікування, медичного втручання тощо, фактичне отримання Послуг, оплата Послуг тощо.
1.5. План лікування – обраний/запропонований лікарем і погоджений Пацієнтом обсяг та вид Послуг, що будуть надаватись Пацієнту, їх попередня вартість, етапи надання Послуг тощо.
1.6. Інформована добровільна згода – згода Пацієнта на проведення діагностики, лікування, операції та знеболення що надається/підписується Пацієнтом перед наданням першої Послуги та у разі необхідності перед наданням наступних Послуг.
1.7. Згода на обробку персональних даних – добровільне волевиявлення Пацієнта щодо надання дозволу на обробку його персональних даних.
1.8. Сторони Договору – Виконавець та Пацієнт.


2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Відповідно до умов цього Договору Виконавець зобов’язується за дорученням та погодженням Пацієнта надати останньому (чи особі, в інтересах якої укладено цей Договір) платні стоматологічні та/або медичні послуги, а Пацієнт зобов’язується прийняти та оплатити надані послуги на умовах, визначених цим Договором.
2.2. Пацієнт зобов’язується приймати та своєчасно оплачувати Послуги відповідно до вимог цього Договору.
2.3. Окремий порядок надання послуг та їхньої оплати Сторони можуть встановлювати додатково.


3. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ РОЗРАХУНКІВ

3.1. Вартість Послуг, що надаються Пацієнту, визначається на підставі затвердженого Виконавцем Прейскуранту.
3.2. Сторони дійшли згоди, що за надання послуг Пацієнт здійснює оплату в розмірі, відображеному в рахунку/акті приймання-передачі наданих послуг.
3.3. Загальна вартість Послуг, що надаються за цим Договором визначається із сумарної вартості всього обсягу наданої стоматологічної допомоги, шляхом складання вартості послуг, зокрема, але не виключно, зазначених у Плані лікування та з урахуванням його коригування згідно обсягу фактично наданих послуг.
3.4. Вартість конкретної стоматологічної допомоги, що надається за цим Договором, визначається відповідно до обсягу виконаних робіт і згідно акту приймання-передачі наданих послуг.
3.5. Оплата здійснюється в безготівковій формі, шляхом перерахування відповідної суми на рахунок Виконавця та/або у готівковій формі, шляхом внесення коштів в касу Виконавця.
3.6. Оплата наданих Пацієнту послуг здійснюється наступним чином:
3.6.1. Оплата лікувальної стоматології (терапевтичної стоматології, ендодонтії, пародонтології, дитячої стоматології, ортодонтії), а також хірургічної стоматології (за виключенням імплантації та кісткової аугментації) здійснюється у розмірі 100% безпосередньо після надання послуги.
3.6.2. Оплата ортопедичної роботи (у тому числі, у разі залучення зубного техніка) здійснюється поетапно: Пацієнт сплачує аванс у розмірі не менше ніж 70% від вартості робіт у день препарування та зняття відбитків/сканування зубів, решту суми Пацієнт сплачує після постановки протезної конструкції. Договір вважається розірваним Пацієнтом в односторонньому порядку у разі, якщо Пацієнт не з’являється на прийом протягом 3 місяців (інший строк) без поважних причин та не повідомив про це Виконавця в письмовому вигляді, електронною поштою або за допомогою засобів електронного зв’язку у тому числі із використанням додатків для смартфонів/месенджерів. В такому випадку сплачений Пацієнтом Виконавцю авансовий платіж у розмірі 70% від вартості робіт не повертається.
3.6.3. Оплата хірургічної роботи з використанням дентальних імплантів та проведенням кісткової аугментації (кісткової пластики) здійснюється поетапно: Пацієнт сплачує аванс у розмірі не менше ніж 70% від вартості робіт до моменту хірургічного втручання, решту суми Пацієнт сплачує одразу після завершення хірургічного втручання. У разі відмови Пацієнта від надання Послуг (хірургічні роботи з використанням дентальних імплантів та проведенням кісткової аугментації) Виконавцем, останній має право не повертати сплачений Пацієнтом авансовий платіж.
3.7. Якщо у процесі надання стоматологічної допомоги виникає потреба в коригуванні Плану лікування, у бік збільшення чи зменшення обсягів чи методів лікування, діагностики тощо, то відповідному коригуванню підлягає і остаточна вартість наданих послуг згідно цього Договору. Про такі зміни Виконавець має завчасно (до моменту надання послуги) повідомити Пацієнту, окрім тих, що виникають під час хірургічних втручань і ненадання цих послуг загрожує кінцевому результату хірургічного втручання. При цьому, Пацієнт має право відмовитися від додаткового лікування чи діагностики, окрім тих, що виникають під час хірургічних втручань і ненадання цих послуг загрожує кінцевому результату втручання. Якщо Пацієнт не заперечує, то лікування продовжується відповідно до нових умов та скоригованого Плану лікування.
3.8. У випадках дострокового припинення надання стоматологічних послуг Пацієнту з підстав, передбачених п.п. 4.4.3. – 4.4.5. цього Договору, сплачені Пацієнтом кошти не повертаються.
3.9. У разі односторонньої відмови Пацієнта від ще не наданої медичної допомоги йому повертаються сплачені авансові платежі (за виключенням п. 3.6.2) та коштів, які були спрямовані на закупівлю/виготовлення зубних протезів, імплантатів коронок, інших стоматологічних матеріалів згідно індивідуальних розмірів.
3.10. У разі неявки Пацієнта на операцію без попередження Виконавця не менше ніж за 24 години до проведення хірургічного втручання, Пацієнт зобов’язаний відшкодувати вартість операційної підготовки (згідно Прейскуранта Виконавця на день операції).


4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Сторони зобов’язуються належним чином користуватись своїми правами та виконувати свої обов’язки, що випливають та прямо чи опосередковано пов’язані з цим Договором.
4.2. Пацієнт має право:
4.2.1. на належне виконання послуг за Договором;
4.2.2. узгодити із Виконавцем всі передбачені основні та додаткові витрати на лікування, діагностику, реабілітаційні та інші процедури, шляхом складання попереднього Плану лікування;
4.2.3. отримати повну та достовірну інформацію про: стан свого здоров’я, що безпосередньо стосується передбачених цим Договором послуг, вартість медичної допомоги, умови її надання Виконавцем, мету запропонованих медперсоналом Виконавця (чи запрошеними спеціалістами) досліджень і лікувальних та/або хірургічних заходів, прогноз можливого розвитку захворювання, у тому числі, наявність ризиків для життя та здоров’я, можливі ускладнення, що можуть виникнути в результаті лікування або за його відсутності.
4.2.4. сплачувати за лікування частинами за умови попереднього узгодження із Виконавцем;
4.2.5. розірвати Договір у випадках, передбачених цим Договором.
4.3. Пацієнт зобов’язаний:
4.3.1. надати повну та достовірну інформацію для заповнення медичної документації Пацієнта. У разі надання неповної та/або недостовірної інформації, що могло негативно вплинути чи вплинуло на хід лікування та/або реабілітації, Виконавець має право відмовитись від подальшого надання послуг згідно цього Договору без відшкодування будь-яких витрат Пацієнту;
4.3.2. неухильно дотримуватись всіх призначень та рекомендацій, наданих лікуючим лікарем;
4.3.3. інформувати Виконавця про претензії щодо якості робіт до завершення лікування;
4.3.4. дотримуватися правил експлуатації встановлених лікувальних конструкцій, а у випадку їхньої поломки або виникнення ускладнень негайно сповістити про це Виконавця;
4.3.5. оплачувати надані Виконавцем послуги в порядку і в строки, встановлені Договором;
4.3.6. сприяти Виконавцеві у виконанні його зобов’язань за Договором, у випадках, в порядку та на умовах, передбачених цим Договором.
4.3.7. надати Виконавцю інформацію та пояснення, що можуть бути необхідними для належного виконання Виконавцем своїх обов’язків за Договором;
4.3.8. одразу звернутись до Виконавця у випадку виникнення ускладнень або значного погіршення самопочуття після отримання стоматологічних послуг;
4.3.9. дотримуватись Правил внутрішнього розпорядку Виконавця.
4.4. Виконавець має право:
4.4.1. вимагати своєчасної оплати наданих Пацієнту послуг відповідно до умов цього Договору;
4.4.2. вимагати виконання інших обов’язків Пацієнта згідно умов цього Договору;
4.4.3. відмовити у лікуванні Пацієнту, який перебуває в стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, або іншому хворобливому стані, що перешкоджають наданню якісних стоматологічних послуг;
4.4.4. припинити лікування Пацієнта, який не виконує медичні приписи й вказівки Лікуючого лікаря, порушує правила внутрішнього розпорядку Виконавця;
4.4.5. зупинити надання стоматологічних послуг у випадку відмови відшкодування матеріальної шкоди, що спричинив Пацієнт, або особи, які його супроводжують, внаслідок навмисного пошкодження майна Виконавця;
4.4.6. відмовити Пацієнту в наданні Послуг у випадках: виявлення у Пацієнта під час обстеження/лікування патології, лікування якої не входить до зазначеного у ліцензії Виконавця переліку дозволених видів лікування; коли кваліфікація медичного персоналу, технічна оснащеність Виконавця або або інші причини не дозволяють надати Послуги Пацієнту;
4.4.7. перенести візит у випадку непередбаченої відсутності лікаря або призначити іншого лікаря для проведення лікування за згодою Пацієнта;
4.4.8. Виконавець має право на внесення змін до даного Договору в односторонньому порядку;
4.4.9. припинити та/або розірвати цей Договір відповідно до його положень.
4.5. Виконавець зобов’язаний:
4.5.1. узгодити із Пацієнтом План лікування, що міститиме інформацію про хід лікування, перелік та обсяг послуг,
орієнтовні строки надання послуг та розрахунок попередньої вартості послуг;
4.5.2. погоджувати із Пацієнтом дату та час візиту до лікаря;
4.5.3. у разі виникнення в ході лікування змін у діагнозі, обсязі лікування, вартості лікування проінформувати про це Пацієнта до надання додаткових послуг (окрім тих, що виникають під час хірургічних втручань і ненадання цих послуг загрожує кінцевому результату втручання);
4.5.4. забезпечити надання Пацієнту всієї необхідної медичної допомоги, передбаченої цим Договором;
4.5.5. дотримуватися конфіденційності інформації про стан здоров’я, факт звернення за медичною допомогою, види і результати медичних обстежень й оглядів, встановлений діагноз й інші медичні відомості Пацієнта;
4.5.6. надавати Пацієнту медичну інформацію у межах і порядку, визначених чинним законодавством України;
4.5.7. надавати Послуги у повній відповідності до умов цього Договору.


5. ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ НАДАНИХ ПОСЛУГ

5.1. Здавання-приймання наданих послуг здійснюється одразу після закінчення їхнього виконання, шляхом підписання Акта приймання-передачі наданих послуг.
5.2. У разі, якщо вартість послуг, що були надані, є більшою або меншою від вартості, передбаченої цим Договором, Виконавець має право в Акті приймання-передачі наданих послуг скорегувати їхню реальну вартість.


6. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

6.1. Виконавець бере на себе наступні гарантійні зобов’язання:
6.1.1. на пломбування та реставрації – безкоштовне поновлення чи корекція протягом 1 року;
6.1.2. на коронки встановлюється гарантія протягом 2 років;
6.1.3. при встановленні дентальних імплантатів – у разі втрати імплантату, безкоштовне повторне встановлення протягом 3 років (гарантійні зобов’язання не поширюється на курців, що палять > 10 сигарет/день).
6.2. У випадках, якщо потрібна кісткова пластика при повторному встановленні імплантату – Пацієнт оплачує кістковопластичні матеріали, а робота зі встановлення виконується безкоштовно.
6.3. Усі гарантійні зобов’язанні дійсні за умови дотримання Пацієнтом усіх рекомендацій лікаря, відвідування контрольних візитів, належної гігієни. В іншому випадку Виконавець має право відмовити Пацієнту в гарантії.
6.4. Строки виконання гарантійних обов’язків встановлюються індивідуально, але не більш ніж у 30-денний строк із моменту повідомлення Виконавця Пацієнтом.
6.5. Гарантії не поширюються:
6.5.1. на випадки, коли Виконавець змінив хід лікування за вимогою Пацієнта, незважаючи на свою незгоду, а також у випадках, коли Пацієнт відмовляється від надання запропонованого додаткового лікування чи діагностики, необхідність яких визначається Виконавцем, що повинно бути відображене у попередньому Плані лікування;
6.5.2. на випадки, коли Пацієнт, при наданні Виконавцем Послуг естетичної стоматології, наполягає на наданні стоматологічних послуг, позитивні результати яких дуже сумнівні чи ефект від їх застосування не буде стійким, а також коли Пацієнт бажає задовольнити нестандартні естетичні уподобання.
6.5.3. на випадки наслідків травм і захворювань, які призвели до порушення стану зубощелепної системи (переломи зубів і щелеп, кісток лицьового скелета, важкі системні захворювання, променева та хіміотерапія, оперативні втручання, тощо) або у разі прийому препаратів, що впливають на кісткову резорбцію (кортикостероїди, гіпотензивні
препарати та інші);
6.5.4. при лікуванні в іншому стоматологічному закладі без попереднього узгодження з Виконавцем і відповідного запису в медичній карті;
6.5.5. при самостійному втручанні Пацієнта у стоматологічну конструкцію.
6.6. У разі надання Пацієнтом недостовірних відомостей при оформленні медичної документації, в тому числі, але не виключно, в Анкеті про стан здоров’я пацієнта, Виконавець має право відмовити Пацієнту в гарантії на виконані роботи або скоротити терміни її дії.


7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань згідно умов цього Договору, якщо таке невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після укладання цього Договору та які сторони не могли ані передбачити, ані попередити розумними заходами.
7.2. Обставинами непереборної сили сторони погодилися вважати: повені, землетруси, пожежі та інші стихійні лиха, війну, воєнні дії, акти тероризму; страйки, що відповідають вимогам законодавства, акти центральних органів державної влади, що знаходяться поза розумним контролем сторін (надалі – «Форс-мажор»).
7.3. У випадку виникнення обставин, визначених ст. 7.2. цього Договору, сторона, що зазнала їх впливу, повинна негайно за допомогою будь-яких доступних засобів повідомити про такі обставини іншу сторону в максимально стислий строк направивши письмове Повідомлення про настання таких обставин (надалі – «Повідомлення про Форс-мажор»).
7.4. Повідомлення про Форс-мажор повинно містити вичерпну інформацію про природу обставин непереборної сили, час їх настання та оцінку їх впливу на можливість сторони виконувати свої зобов’язання за Договором та на порядок виконання зобов’язань за Договором, у випадку якщо це можливо.
7.5. Коли дія обставин, визначених ст. 7.2. цього Договору, припиняється, сторона, що зазнала їх впливу, зобов’язана негайно, але в будь-якому випадку в строк не пізніше 24 (двадцяти чотирьох) годин з моменту коли сторона дізналась або повинна була дізнатися про припинення, письмово повідомити протилежну сторону про їх припинення. Таке Повідомлення повинно містити інформацію про час припинення дії таких обставин та вказівку на строк, протягом якого сторона виконає свої зобов’язання згідно умов цього Договору.
7.6. Наявність та строк дії обставин непереборної сили має бути належно підтверджено уповноваженим компетентним органом держави місця існування відповідних обставин.
7.7. У випадку, якщо сторона, що зазнала дії обставин непереборної сили, не направить або несвоєчасно направить Повідомлення про Форс-мажор, як це визначено ст.ст. 7.3, 7.4. цього Договору, така сторона втрачає право посилатися на обставини непереборної сили як на підставу для звільнення від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань згідно умов цього Договору.
7.8. У випадку настання обставин, визначених ст. 7.2. цього Договору, строк виконання зобов’язань сторонами згідно умов цього Договору продовжується відповідно часу, протягом якого діють такі обставини.
7.9. У випадках, коли обставини, визначені в ст. 7.2. Договору діють більше 3 (трьох) місяців, або коли при виникненні таких обставин стає очевидним, що такі обставини будуть діяти більше такого строку, будь-яка сторона має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку.


8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. У випадку невиконання чи неналежного виконання умов цього Договору, Сторони несуть відповідальність на умовах та в порядку, передбачених чинним законодавством України.
8.2. Сторона, що порушила цей Договір, зобов‘язана відшкодувати збитки, завдані таким порушенням іншій Стороні.
8.3. Сплата Стороною неустойки та відшкодування збитків, завданих порушенням цього Договору, не звільняє її від обов’язку виконати цей Договір, якщо інше прямо не передбачено вимогами чинного законодавства України.
8.4. Виконавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну здоров’ю Пацієнта в результаті:
8.4.1. неявки чи несвоєчасної явки Пацієнта на заплановані візити чи контрольні медичні огляди;
8.4.2. відмови Пацієнта від лікування/маніпуляцій/процедур або у випадку дострокового розірвання Договору з ініціативи Пацієнта;
8.4.3. неповідомлення або несвоєчасного повідомлення Пацієнтом в анамнезі історії хвороби (Анкеті про стан здоров’я пацієнта/Анестезіологічній анкеті) істотних відомостей про стан його здоров’я, у тому числі, наявність алергічних чи інших специфічних реакцій на медичні препарати, індивідуальне їхнє несприйняття, атипову побудову органів чи їх систем, наявність захворювань, які становлять загрозу для оточуючих та медичного персоналу, а також для надання медичних послуг;
8.4.4. недотримання Пацієнтом приписів та рекомендацій лікаря та/або інших порушень Пацієнтом встановленого лікарем режиму.
8.4.5. у випадку невиконання Пацієнтом вимог п. 4.3.8. Договору та проведення лікування в інших стоматологічних клініках.
8.5. За порушення строків розрахунків за надані послуги, Пацієнт сплачує Виконавцю пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожен день прострочення виконання зобов’язань.


9. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. Цей Договір підлягає регулюванню та тлумачиться відповідно до чинного законодавства України.
9.2. Пацієнт та Виконавець вживатимуть усіх заходів для вирішення спорів та розбіжностей, що виникають з цього Договору або прямо чи опосередковано пов’язані з ним, шляхом проведення дружніх переговорів.
9.3. У випадку недосягнення Сторонами згоди при вирішенні спорів шляхом переговорів, спір передається на розгляд суду у відповідності до вимог чинного законодавства України.
9.4. Жодна з Сторін не звільняється від своїх зобов’язань згідно цього Договору як при наявності будь-якого спору чи розбіжностей так і у випадку передачі спірного питання на розгляд суду.


10. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ, УМОВИ ЙОГО ЗМІНИ ТА РОЗІРВАННЯ

10.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його Акцепту Пацієнтом та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань.
10.2. Умови цього Договору зберігають силу протягом всього строку дії цього Договору, в тому числі й у випадках, коли після його укладення законодавством встановлено правила, що погіршують становище Сторін.

 

11. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

11.1. Акцептом Пацієнтом Договору Пацієнт, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», надає Виконавцю однозначну беззастережну згоду (дозвіл) на обробку персональних даних у письмовій та/або електронній формі в обсязі, що міститься в цьому Договорі, рахунках, актах, та інших документах, що стосуються цього Договору, з метою забезпечення реалізації цивільно-правових, господарсько-правових, адміністративно-правових, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку, а також підтверджує, що отримав повідомлення про включення персональних даних до бази персональних даних Виконавця, та що повідомлений про свої права, як суб’єкта персональних даних, які визначені ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних», а також мету збору цих даних та осіб, яким ці дані передаються.
11.2. Виконавець зобов’язується забезпечувати виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних», включаючи забезпечення режиму захисту персональних даних від незаконної обробки та незаконного доступу до них, а також забезпечувати дотримання прав суб’єкта персональних даних згідно з вимогами Закону України «Про захист персональних даних».


12. УМОВИ УЗГОДЖЕННЯ ЗВ’ЯЗКУ МІЖ СТОРОНАМИ

12.1. Усі запити, вимоги або будь-яка інша кореспонденція за цим Договором виконуються в письмовій формі українською мовою та для зручності можуть дублюватися електронною поштою або іншими засобами електронного зв’язку, у тому числі, із використанням додатків для смартфонів/ месенджерів, відповідній стороні (надалі – «Повідомлення»).


13. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

13.1. Виконавець зобов’язаний зберігати лікарську таємницю та не розголошувати інформацію про Пацієнта, зокрема, про факт звернення за медичною допомогою, хворобу, медичне обстеження, огляд та їх результати, інтимну і сімейну сторони життя Пацієнта без письмової згоди пацієнта. Така інформація може бути надана третім особам без згоди пацієнти виключно у передбачених законодавчими актами випадків.
13.2. Пацієнт не заперечує проти проведення фото та відеозйомки перед/під час/після лікування, а також використання даних матеріалів в наукових та рекламних цілях, без зазначення персональних даних та зображень обличчя Пацієнта.


 14. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ 

14.1. Даний Договір є публічною офертою. Відсутність підписаного Сторонами примірника Договору не є підставою вважати цей Договір не укладеним, в разі вчинення Пацієнтом дій, що свідчать про прийняття умов цього Договору та його Акцепт.
14.2. У випадках, не передбачених цим Договором, сторони керуються вимогами чинного законодавства України.
14.3. З моменту Акцепту цього Договору всі попередні усні та/або письмові домовленості між Сторонами, що стосуються цього Договору втрачають силу.
14.4. Визнання недійсним будь-якого окремого положення цього Договору не є підставою для визнання недійсним цього Договору в цілому. В такому випадку Сторони замінюють недійсне положення адекватним та допустимим у правовому відношенні положенням.
14.5. Припинення (розірвання) цього Договору не скасовує будь-які невиконані зобов’язання жодної з Сторін, встановлені цим Договором, та не звільняє жодну з Сторін від відповідальності за невиконання своїх договірних зобов’язань.
14.6. У випадку зміни найменування Виконавця, прізвища, імені чи по батькові Пацієнта, адреси, банківських реквізитів, Сторона, для якої наступили вищевказані зміни, зобов’язана у триденний строк повідомити іншу Сторону.

 

РЕКВІЗИТИ


ВИКОНАВЕЦЬ
Товариство з обмеженою відповідальністю
«КЛІНІКА СОЛОНЬКО СОВ’ЯК»
Адреса: 79034, м. Львів, вул. Стуса 39
Ідентифікаційний код юридичної особи 30478089.
Банківські реквізити: UA283052990000026006041021863
Банк: АТ КБ “ПРИВАТБАНК”
_________________________________